Các Điều Kiện và Giới Hạn Dịch Vụ

CÁC QUY TẮC VỀ TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC THIẾT LẬP THEO CÔNG ƯỚC WARSAW VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI CỦA CÔNG ƯỚC SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO VIỆC VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI BẤT KỲ LÔ HÀNG NÀO TRONG PHẠM VI VIỆC VẬN CHUYỂN ĐÓ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH BỞI CÔNG ƯỚC. Vì mục đích của Điều Khoản và Điều Kiện này, United Parcel Service có nghĩa là công ty United Parcel Service hoạt động tại quốc gia nơi lô hàng được giao cho Công ty Cổ Phần UPS Việt Nam (“UPS”) gửi đi, để vận chuyển quốc tế các gói hàng nhỏ (kể cả “Thư Phát Nhanh”) và các dịch vụ đi kèm. Tất cả các lô hàng chịu sự điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện được nêu trong Hướng Dẫn Dịch Vụ và Biểu Phí của UPS (được quy định tại ups.com® và có sẵn tại các văn phòng UPS địa phương), tài liệu gốc của UPS đối với mỗi lô hàng và tài liệu gốc được quy định bởi luật tài phán hiện hành của nơi mà lô hàng xuất xứ. “Người Gửi Hàng” là bên ký hợp đồng dịch vụ với UPS. Trong trường hợp vận chuyển bằng đường hàng không có điểm đến sau cùng hoặc điểm dừng bên ngoài nước xuất xứ thì Công Ước Warsaw có thể được áp dụng. Các quy tắc liên quan đến trách nhiệm được thiết lập bởi Công Ước về Thống Nhất Một Số Quy Tắc Liên Quan Đến Vận Tải Hàng Không Quốc Tế được ký tại Warsaw, Ba Lan, ngày 12 tháng 10 năm 1929, và bất kỳ sửa đổi nào của Công Ước sẽ được áp dụng đối với việc vận chuyển quốc tế bất kỳ lô hàng nào trong chừng mực việc vận chuyển đó được điều chỉnh bởi Công Ước. Nếu các bên không thỏa thuận điểm dừng vào thời điểm ký gửi hàng thì UPS giữ quyền quyết định lộ trình của lô hàng bằng bất cứ cách nào mà UPS cho là phù hợp. Không phụ thuộc vào bất kỳ điều khoản nào quy định ngược lại, việc vận tải quốc tế bằng đường bộ có thể chịu sự điều chỉnh của các quy định của Công Ước về Hợp Đồng Vận Chuyển Quốc Tế Bằng Đường Bộ được ký tại Geneva vào ngày 19 tháng 5 năm 1956 và bất kỳ sửa đổi nào của Công Ước đó (“Công Ước CMR”). UPS có thể thuê các nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ và hợp đồng thay mặt cho UPS và nhân viên, mỗi đại lý và nhà thầu phụ của UPS đều được hưởng quyền lợi của các điều khoản này. Không bên nào có thẩm quyền từ bỏ hoặc thay đổi bất kỳ điều khoản nào trong số các điều khoản này. Tất cả các gói hàng hoặc pallet bao gồm trong một Vận Đơn/phiếu gửi hàng (“Vận Đơn UPS”) sẽ được xem là một lô hàng. Một lô hàng được vận chuyển qua bất kỳ điểm dừng trung gian nào mà UPS cho là phù hợp. Trừ khi được thỏa thuận khác bằng văn bản trước khi ký gửi hàng thì dịch vụ do UPS cung cấp sẽ giới hạn ở việc nhận hàng, vận chuyển, thông quan tùy trường hợp và việc giao hàng. Người gửi hàng xác nhận rằng các lô hàng sẽ được tập kết với các lô hàng của những người gửi khác để vận chuyển và UPS có thể không giám sát được việc di chuyển xuất nhập của từng lô hàng tại tất cả trung tâm xử lý.

Các Điều Kiện và Giới Hạn Dịch Vụ

UPS cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hoá nói chung theo định nghĩa thông thường và tuân thủ các điều kiện hạn chế sau đây: 

(i) Theo các điều khoản và điều kiện liên quan đến UPS Worldwide Express Frieght dưới đây, UPS không cung cấp dịch vụ vận chuyển cho bất kỳ kiện hàng hoặc sản phẩm nào có trọng lượng thực tế lớn hơn 70 kg (hoặc 150 lbs) hoặc có chiều dài vượt quá 270 cm (hoặc 108 inches) hoặc tổng chiều dài và chu vi vượt quá 400 cm (hoặc 157 inches). Nếu có xuất hiện trong hệ thống UPS, các kiện hàng này sẽ được tính một hoặc nhiều loại phụ phí bổ sung sau đây: Vượt quá Trọng lượng Tối đa, Vượt quá Chiều dài Tối đa hoặc Vượt quá Kích thước Tối đa. Pallet UPS Worldwide Express Freight Services vượt quá giới hạn kích thước và trọng lượng tối đa theo quy định (trong Hướng dẫn Biểu phí và Dịch vụ UPS) tại địa chỉ ups.com® sẽ không được chấp nhận vận chuyển và được trả lại cho người gửi nếu có xuất hiện trong hệ thống UPS. 

(ii) Không có dịch vụ vận chuyển bất kỳ kiện hàng hoặc vật phẩm nào có giá trị thực tế vượt quá 999,999,999 VND mỗi kiện hàng (hoặc giá trị tương đương bằng đồng nội tệ); hoặc 999,999,999 VND mỗi pa-lét đối với các lô hàng UPS Worldwide Express Freight Services (hoặc giá trị tương đương bằng đồng nội tệ). 

(iii) Không cung cấp dịch vụ vận chuyển cho bất kỳ kiện hàng hoặc pallet nào bao gồm các sản phẩm bị cấm vận chuyển, được liệt kê trên trang web của UPS (ups. com®), bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm có giá trị và quý hiếm (như tiền xu, tiền, tem bưu chính, chứng từ lưu thông (trừ séc), lệnh chuyển tiền, và hàng hóa nguy hiểm. Vui lòng xem Hướng dẫn Biểu phí và Dịch vụ UPS để biết thêm thông tin về loại hàng hóa nguy hiểm. Theo luật pháp hiện hành, một số hàng hóa chỉ có thể được vận chuyển trong những điều kiện cụ thể và một số hàng hóa bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không. 

(iv) UPS không cung cấp dịch vụ bảo vệ cho việc vận chuyển hàng hóa dễ hư hỏng và các mặt hàng cần tránh điều kiện quá nóng hoặc quá lạnh. Chỉ chấp nhận vận chuyển các loại hàng hóa này khi người gửi tự chịu rủi ro cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trong quá trình vận chuyển. 

(v) Không cung cấp dịch vụ vận chuyển bất kỳ lô hàng nào bị nghiêm cấm theo luật pháp hoặc quy định hiện hành của quốc gia nơi xuất phát hoặc nơi đến, hoặc khi UPS xác định rằng lô hàng đó bị cấm. Các mặt hàng bị cấm tìm thấy trong mạng lưới UPS hoặc các mặt hàng bị cấm không được chuẩn bị đúng cách theo các quy định hiện này sẽ phải chịu phí hàng cấm bổ sung. UPS có toàn quyền tiết lộ, gửi tới các cơ quan hoặc hoàn trả các gói hàng như vậy cho người gửi với mức phí do người gửi hàng chịu. Các khoản phí như vậy áp dụng ngoài tất cả các loại phí hiện hành khác bao gồm tất cả các phí tiêu hủy. Người gửi hàng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các nội dung đưa vào Vận đơn và đảm bảo rằng tất cả các lô hàng đều có thông tin chi tiết liên lạc đầy đủ của người gửi hàng và người nhận hàng và lô hàng được đóng gói, đánh dấu và dán nhãn, với hàng hóa bên trong lô hàng được mô tả và phân loại và đính kèm đầy đủ giấy tờ cần thiết (trong từng trường hợp cụ thể) để đảm bảo phù hợp yêu cầu vận chuyển và tuân thủ các yêu cầu trong Hướng dẫn Biểu phí và Dịch vụ đang có hiệu lực và pháp luật hiện hành. Phụ Phí Gói Hàng Lớn Phí bổ sung sẽ được áp dụng cho kiện hàng lớn. Một kiện hàng được coi là “Kiện hàng lớn” khi chiều dài cộng chu vi [(2 x rộng) + (2 x cao)] vượt quá 300 cm (118 inches), nhưng không vượt quá kích thước tối đa cho phép của UPS là 400 cm (157 inches). Kiện hàng lớn sẽ được vận chuyển với mức phí bổ sung cho trọng lượng phải thanh toán tối thiểu là 40 kg (90 pounds). Một khoản Phụ Phí Xử Lý sẽ không bị tính khi đã áp dụng Phụ Phí Gói Hàng Lớn.

Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ

Phụ Phí Vượt Hạn Mức Tối Đa

Các gói hàng vượt quá giới hạn về trọng lượng hoặc kích thước được quy định trong Các Điều Khoản và Điều Kiện (“Các Vật Phẩm Không Được Chấp Nhận Vận Chuyển”) phải chịu thêm một hoặc nhiều các khoản phụ phí sau đây: Vượt Quá Trọng Lượng Tối Đa, Vượt Quá Chiều Dài Tối Đa, hoặc Vượt Quá Kích Thước Tối Đa. Các khoản phụ phí này sẽ được áp dụng ngoài tất cả các khoản phí được áp dụng khác, bao gồm nhưng không giới hạn Phụ Phí Gói Hàng Lớn. Phụ Phí Xử Lý Một khoản Phụ Phí Xử Lý sẽ được tính cho bất kỳ gói hàng nào cần xử lý đặc biệt, do UPS tùy quyết, bao gồm nhưng không giới hạn:

(i) Bất kỳ hàng hóa nào không đóng kín được bằng thùng các-tông, bao gồm nhưng không hạn chế từ kim loại, gỗ, nhựa cứng, nhựa mềm (ví dụ: túi nhựa) hoặc vật liệu xốp polystyren (ví dụ: xốp styrofoam); 

(ii) Bất kỳ vật phẩm nào hình trụ, như thùng tròn, trống, xô thùng hoặc lốp xe, mà không đựng vừa trong các thùng hàng làm từ bìa cứng gấp lại; 

(iii) Bất kỳ gói hàng nào có chiều dài nhất vượt quá 122 cm (hoặc 48 inches) hoặc chiều dài dài thứ hai vượt quá 76 cm (hoặc 30 inches); 

(iv) Bất kỳ gói hàng nào có trọng lượng thực lớn hơn 32 kg (hoặc 70 pounds); và 

(v) Mỗi gói hàng, ngoại trừ các lô hàng UPS Worldwide Express Freight Services, nếu trọng lượng trung bình của mỗi gói hàng lớn hơn 32 kg (hoặc 70 pounds) và trọng lượng của mỗi gói hàng không được quy định cụ thể trong Hệ Thống

Vận Chuyển UPS được sử dụng.

UPS giữ quyền tính chi phí cho bất kỳ gói hàng nào mà theo quyết định riêng của UPS là cần phải xử lý đặc biệt.

Phụ Phí Xử Lý Pallet Quá Khổ

Phụ phí Xử Lý Pallet Quá Khổ sẽ áp dụng cho pallet được phân loại là Quá Khổ của dịch vụ UPS Worldwide Express Freight. Một pallet được xem là Quá Khổ khi các kích thước nó vượt quá ngưỡng giới hạn được quy định tại: https://www.ups.com/assets/resources/media/wwef_max_dim.pdf Các pallet của dịch vụ UPS Worldwide Express Freight cũng phải tuân thủ các giới hạn về kích thước tối đa (có thể khác nhau tùy thuộc nơi xuất khẩu và nơi nhập khẩu) theo quy định tại https://www.ups.com/assets/resources/media/wwef_max_dim.pdf. Các pallet vượt quá giới hạn về kích thước sẽ cần sự chấp thuận trước của UPS và chịu một khoản Phụ phí Xử Lý Pallet Quá Khổ nếu được chấp thuận.

Kịp thời Tải PLD lên

Người gửi hàng phải Tải Lên Kịp thời Thông tin chi tiết Gói hàng (“PLD”) cho UPS. Nếu không kịp thời tải PLD lên, một số dịch vụ của UPS sẽ không khả dụng, bao gồm nhưng không giới hạn Dịch vụ Hoá Đơn Điện Tử và Dịch vụ Đảm Bảo. Mẫu kịp thời tải lên PLD được sử dụng trong các Điều khoản này nói đến việc truyền tất cả các thông tin PLD phù hợp qua đường điện tử cho UPS tại hoặc trước thời điểm Lô hàng được chuyển cho UPS. PLD bao gồm nhưng không giới hạn họ tên đầy đủ của Người nhận hàng, địa chỉ giao hàng hoàn chỉnh, kích thước và trọng lượng của Lô hàng.

Bằng cách bao gồm địa chỉ email của Người nhận hàng hoặc người nhận liên kết trong PLD cho một Lô hàng (“(các) Địa chỉ Email PLD”), Người gửi hàng xác nhận và đồng ý rằng UPS có thể gửi thông báo liên quan đến việc giao Lô hàng đó đến (các) Địa chỉ Email PLD liên quan của Lô hàng và có thể sử dụng (các) Địa chỉ Email PLD đó theo Thông báo Quyền riêng tư của UPS có hiệu lực tại thời điểm vận chuyển hàng, trong phạm vi pháp luật cho phép. Người gửi hàng đảm bảo rằng 

(i) sự chấp thuận rõ ràng và cụ thể đã được bảo mật từ cá nhân liên kết với mỗi Địa chỉ Email PLD để nhận các thông báo liên quan đến việc giao các Lô hàng đó và để UPS sử dụng Địa chỉ Email PLD theo Thông báo Quyền riêng tư của UPS có hiệu lực tại thời điểm vận chuyển, đến phạm vi pháp luật cho phép và 

(ii) (các) Địa chỉ Email PLD là chính xác và được Người nhận hàng hoặc người nhận liên kết kiểm soát đối với Lô hàng mà nó được liên kết. Người gửi hàng phải bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho UPS, công ty mẹ, và các công ty con, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, và người thừa kế và người ủy quyền của họ tránh khỏi bất kỳ và tất cả các trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí tổn (bao gồm cả chi phí pháp lý hợp lý) dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các thiệt hại phát sinh từ hoặc là kết quả của bất kỳ vi phạm bảo đảm nào nêu trong câu trước. Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử của UPS® - UPS Paperless Invoice Service

Dịch vụ UPS Paperless Invoice (Hóa đơn không cần giấy tờ) hỗ trợ người gửi hàng tùy chọn xuất hoá đơn thương mại điện tử thể hiện đầy đủ giao dịch mua bán hàng được chuẩn bị sẵn. Dịch vụ này giúp người gửi hàng hoàn thiện nhanh thủ tục hải quan cho lô hàng quốc tế của mình và được cung cấp cho người gửi hàng đăng ký với UPS trước khi gửi hàng.

Bằng việc sử dụng Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử của UPS, người gửi hàng cho phép UPS sử dụng giấy tiêu đề (letterhead) và chữ ký điện tử của người gửi hàng để lập các hóa đơn thương mại điện tử một cách đúng và chính xác trong mọi vấn đề, thể hiện các giao dịch mua bán hàng hóa của người gửi hàng cho người mua hàng của mình, nhằm giúp giải quyết nhanh các vấn đề về thông quan cho các lô hàng vận chuyển quốc tế và xuất khẩu theo luật định.

Người gửi hàng phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết trên hóa đơn thương mại để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hóa đơn điện tử. Người gửi hàng cũng phải kịp thời tải lên Chi tiết Mức độ Kiện hàng (PLD) để sử dụng dịch vụ này. PLD bao gồm nhưng không giới hạn họ tên đầy đủ của người nhận hàng, địa chỉ giao hàng đầy đủ và kích thước và trọng lượng của lô hàng. Nếu người gửi hàng không kịp thời tải lên PLD, một số dịch vụ UPS nhất định có thể không được cung cấp. Kịp thời tải lên PLD được sử dụng trong các Điều khoản này là thao tác truyền tất cả các thông tin PLD cần thiết qua đường điện tử cho UPS tại hoặc trước thời điểm lô hàng được chuyển cho UPS. PLD bao gồm nhưng không giới hạn họ tên đầy đủ của Người nhận hàng, địa chỉ giao hàng đầy đủ và kích thước và trọng lượng của Lô hàng.

Dịch vụ Kiểm soát Nhập Khẩu UPS ® - UPS Import Control®

Dịch vụ UPS Import Control cho phép người gửi hàng xử lý một lô hàng nhập khẩu, bao gồm hóa đơn thương mại. Trong những trường hợp cho phép, người gửi hàng có thể sử dụng dịch vụ Import Control để tạo Nhãn vận chuyển bản in hoặc Nhãn vận chuyển điện tử. Dịch vụ UPS Import Control chỉ được cung cấp tại những quốc gia có dịch vụ nhận hàng của UPS. Áp dụng thu phí bổ sung cho mỗi nhãn UPS Import Control theo quy định trong Biểu phí UPS có hiệu lực tại thời điểm thu phí.

Dịch vụ UPS Import Control được cung cấp cho các kiện hàng và pallet thông qua WorldShip®, UPS CampusShip®, UPS Internet Shipping, hoặc UPS Developer Kit và còn được cung cấp cho các kiện hàng được xử lý thông qua giải pháp WorldShip® hoặc UPS Ready®.

Các lô hàng bao gồm một số sản phẩm nhất định có thể bị cấm vận chuyển và không được UPS chấp nhận sử dụng dịch vụ UPS Import Control®, bao gồm nhưng không giới hạn các lô hàng có chứa Vật liệu nguy hại yêu cầu bắt buộc phải có chứng từ vận chuyển, hoặc các lô hàng chở vũ khí yêu cầu Dịch vụ Xác nhận Giao hàng (C.O.D). Dịch vụ C.O.D không được cung cấp cho các lô hàng sử dụng dịch vụ UPS Import Control.

Giá trị thực hoặc được kê khai tối đa đối với lô hàng Kiểm Soát Nhập Khẩu của UPS là 1,175,000,000 VND một gói hàng và 2,350,000,000 VND một pallet; với điều kiện là đối với bất kỳ gói hàng hoặc pallet Kiểm Soát Nhập Khẩu của UPS đó có giá trị thực hoặc được kê khai cao hơn 23,500,000 VND, người gửi hàng phải bảo đảm rằng bản tóm tắt lô hàng giá trị cao của UPS phải được tạo ra và ký bởi tài xế của UPS khi giao lô hàng đó cho UPS. Nếu không có bản tóm tắt lô hàng giá trị cao được ký thì giá trị thực hoặc được kê khai tối đa đối với mỗi lô hàng hoặc pallet được giới hạn ở mức 23,500,000 VND.

Nhãn Gửi Trả Bản In; Nhãn Gửi Trả Bản Điện Tử

Các kiện hàng có thể bị trả lại từ một địa chỉ thông qua Nhãn Trả hàng bản in hoặc Nhãn Trả hàng điện tử.

Giá trị thực tế hoặc được kê khai tối đa cho mỗi lô hàng trong nước sử dụng Nhãn Gửi Trả Bản In, Nhãn Gửi Trả Bản Điện Tử, là 23,500,000 VND/gói hàng hoặc pallet.

Giá trị thực tế hoặc được kê khai tối đa cho mỗi lô hàng quốc tế sử dụng Nhãn Gửi Trả Bản In, Nhãn Gửi Trả Bản Điện Tử, hoặc là 1,175,000,000 VND/gói hàng hoặc 2,350,000,000 VND/pallet; với điều kiện là mỗi gói hàng đó có giá trị thực hoặc được kê khai cao hơn 23,500,000 VND, người gửi hàng phải bảo đảm rằng bản tóm tắt lô hàng giá trị cao của UPS phải được tạo ra và ký bởi tài xế của UPS khi giao lô hàng đó cho UPS. Nếu không có bản tóm tắt lô hàng có giá trị cao được xác nhận và ký tên, giá trị thực tế hoặc khai báo tối đa cho mỗi kiện hàng hoặc pallet loại này được giới hạn tới 23,500,000 VND.

Khi giao hàng, một lô hàng trả lại sẽ bị tính mức phí đã được tính toán từ điểm nhận hàng đến điểm giao hàng thông qua các dịch vụ đã chọn. Một khoản phí bổ sung đối với mỗi lô hàng sử dụng Nhãn Gửi Trả Bản In, Nhãn Gửi Trả Bản Điện Tử, hoặc sẽ được tính khi dịch vụ được yêu cầu. Phí hiện hành là phí được quy định trong Bảng Cước Phí UPS có hiệu lực tại thời điểm phí được áp dụng.

Dịch Vụ Chuyển Phát Ba Lần Không Tính Phụ Phí

Nếu được cung cấp, nếu UPS không thể hoàn thành việc chuyển phát một lô hàng thì một thông báo sẽ được gửi tại địa chỉ người nhận hàng nêu rõ việc chuyển phát đã được cố gắng thực hiện. Sau đó, lần thứ hai, và nếu cần thiết thì lần thứ ba cố gắng chuyển phát gói hàng đó sẽ được thực hiện mà không bị tính thêm phí. Đối với các lô hàng UPS Worldwide Express Freight Services thì chỉ được cố gắng thực hiện việc chuyển phát một lần; những lần cố gắng chuyển phát sau đó sẽ bị tính thêm phí cho người nhận. UPS có thể giao hàng cho người nhận hàng hoặc đại lý hoặc bên đại diện thực tế hoặc rõ ràng của người nhận hàng hoặc theo chỉ dẫn của người nhận hàng, tới địa chỉ hoặc địa điểm quy định trên hệ thống gửi hàng qua UPS, cho bất kỳ cá nhân nào có mặt tại địa chỉ hoặc địa điểm quy định trong hệ thống gửi hàng qua UPS, tới một địa chỉhoặc địa điểm thay thế hợp lý phù hợp với thông lệ thương mại, theo quy trình giao hàng của tài xế UPS hoặc bàn giao lô hàng theo quy trình Shipper Release của UPS. UPS không hạn chế chỉ giao hàng cho một cá nhân nhất định được chỉ định là người nhận hàng. UPS có thể sử dụng một thiết bị điện tử để nhận chứng từ bàn giao và người gửi hàng đồng ý sẽ không phản đối UPS sử dụng bản in chứng từ bàn giao này làm bằng chứng dựa trên cơ sở các thông tin liên quan đã được thu thập và lưu trữ dưới dạng bản điện tử.

Xử lý đặc biệt đối với lô hàng không phát được; Trả Lại Lô Hàng bị Từ Chối

Các lô hàng bị người nhận hàng từ chối, hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể phát được, sẽ được lưu lại, và UPS sẽ cố gắng liên lạc với người gửi hàng để nhận chỉ thị bổ sung, kể cả việc gửi trả lại. Nếu việc gửi trả lô hàng bị người gửi hàng từ chối, hoặc lô hàng đó không thể gửi trả lại được cho người gửi thì UPS sẽ giữ lô hàng đó lại trong một khoảng thời gian hợp lý, được UPS toàn quyền quyết định (nhưng không quá ba mươi ngày), và khi nỗ lực thương mại hợp lý để thông báo cho người gửi hàng, UPS giữ quyền xử lý lô hàng sau đó theo quyền tự quyết của mình, bao gồm nhưng không giới hạn việc tiêu hủy gói hàng đó. Người gửi hàng có trách nhiệm thanh toán toàn bộ phí, bao gồm nhưng không giới hạn phí chuyển tiếp, phí tiêu hủy, hoặc phí vận chuyển gửi trả, cũng như bất kỳ thuế hàng hóa hoặc các loại thuế khác, nếu có. UPS sẽ không có nghĩa vụ đối với bất kỳ khiếu nại nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với lô hàng mà người gửi hàng từ chối nhận khi được gửi trả.

Từ Chối và Tạm Hoãn Dịch Vụ

Nếu UPS nhận thấy bất kỳ lô hàng nào không đáp ứng các giới hạn hoặc điều kiện nêu trên, UPS có thể từ chối vận chuyển lô hàng hoặc tạm dừng vận chuyển và tạm giữ lô hàng, nếu lô hàng đang trong quá trình vận chuyển. Ngoài ra UPS có toàn quyền xử lý lô hàng như vậy theo bất kỳ cách nào với mức phí và rủi ro do người gửi hàng chịu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hoàn trả lại cho người gửi, gửi lô hàng cho các cơ quan chính phủ hoặc tiêu hủy lô hàng đó.

Ngoài các lý do khác, UPS cũng có quyền từ chối cung cấp dịch vụ vận chuyển bất kỳ lô hàng nào, theo đánh giá của riêng UPS, bao gồm đất hoặc chất bẩn hoặc có thể làm hỏng các kiện hàng khác hoặc thiết bị của UPS, hoặc các lô hàng được đóng gói không phù hợp hoặc không an toàn. Ngoài ra, UPS có toàn quyền từ chối cung cấp dịch vụ vận chuyển bất kỳ lô hàng nào xuất phát từ hoặc gửi tới bất kỳ địa điểm nào hoặc từ chối cung cấp các thỏa thuận dịch vụ thay thế khi UPS cho rằng việc cung cấp dịch vụ là không an toàn hoặc không khả thi về mặt kinh tế hoặc thao tác xử lý.

UPS có thể lựa chọn tạm dừng vận chuyển một lô hàng bất kỳ nếu hàng hóa trong lô hàng đó không được chấp nhận vận chuyển vì bất kỳ lý do nào, nếu UPS không thể nhận hàng trong nỗ lực nhận hàng lần ba, nếu người nhận hàng từ chối nhận, hoặc nếu UPS không thể thu được khoản nợ từ người nhận khi giao hàng. Người gửi hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ phí được tính theo cước phí hiện hành của UPS, do việc tạm hoãn dịch vụ gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn phí chuyển đi, hủy, hoặc hoàn trả cũng như các loại thuế hàng hóa và lệ phí khác, nếu có.

Người gửi hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí và phí hợp lý cho UPS (bao gồm phí lưu kho) cho các khoản tổn thất, thuế, thuế hải quan mà UPS phải gánh chịu và cho tất cả các khoản khiếu nại đối với UPS do lô hàng không đáp ứng được các hạn chế hoặc điều kiện được quy định trong Hàng Hóa Được Xử Lý và Giới Hạn Dịch Vụ được nêu bên trên hoặc do việc từ chối hoặc tạm hoãn vận chuyển hoặc chuyển trả lô hàng mà UPS phải thực hiện theo các điều khoản này. UPS sẽ không có nghĩa vụ hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng

Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ

nào đối với lô hàng bất kỳ, sản phẩm bên trong lô hàng mà UPS không được phép chấp nhận, hoặc UPS đã tuyên bố rằng không chấp nhận, hoặc UPS có quyền từ chối. Nếu UPS tạm hoãn dịch vụ như được quy định trong các điều khoản này thì người thanh toán phí vận chuyển sẽ không được quyền nhận tiền hoàn trả lại. Việc chấp nhận vận chuyển bất kỳ lô hàng nào mà UPS không chấp nhận vận chuyển hoặc lô hàng mà người gửi hàng bị cấm vận chuyển sẽ không lập thành một việc từ bỏ bất kỳ quy định nào trong các điều khoản này hoặc các điều khoản được quy định trong Hướng Dẫn Cước Phí và Dịch Vụ hoặc tại ups.com®. Dịch Vụ Giữ Lại Chờ Nhận và Giữ Lại tại Địa Điểm Tại thời điểm người gửi hàng giao một lô hàng cho UPS, người gửi hàng có thể yêu cầu UPS giữ lại lô hàng nội địa tại Trung Tâm Khách Hàng UPS được chỉ định để người nhận hàng đến lấy hàng. Đối với mỗi lô hàng như vậy, người gửi hàng sẽ điền đầy đủ thông tin cho nhãn địa chỉ ghi rõ chữ “Giữ Lại Chờ Nhận”, tên, số điện thoại người nhận, tên người liên lạc, và địa chỉ đầy đủ của Trung Tâm Khách Hàng UPS được chỉ định. Ngoài ra, người gửi hàng sẽ sử dụng nhãn của UPS Giữ Lại Chờ Nhận bên dưới nhãn địa chỉ của lô hàng. Nhãn Giữ Lại Chờ Nhận không áp dụng cho vận chuyển lô hàng quốc tế. Đối với các lô hàng UPS Worldwide Express Freight Services, người gửi hàng có thể yêu cầu UPS giữ lại lô hàng UPS Worldwide Express Freight Services tại Trung Tâm UPS Worldwide Express Freight để người nhận hàng đến nhận hàng. Đối với mỗi lô hàng như vậy, người gửi hàng sẽ điền đầy đủ thông tin cho nhãn địa chỉ ghi rõ chữ “Giữ Lại Chờ Nhận”, tên, số điện thoại người nhận, tên người liên lạc, và địa chỉ đầy đủ của người nhận hàng (không cần ghi địa chỉ của Trung Tâm UPS Worldwide Express Freight được chỉ định). UPS sẽ giữ lại lô hàng tại Trung Tâm Khách Hàng của UPS hoặc Trung Tâm UPS Worldwide Express Freight và sẽ cố gắng liên lạc với người nhận hàng theo số điện thoại được ghi trên nhãn. Các lô hàng không có người nhận trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày lô hàng đến sẽ được xem là không phát được. “Trung tâm UPS Worldwide Express Freight” là một cơ sở của UPS nơi người gửi hàng có thể gửi các pallet UPS Worldwide Express Freight Services cho UPS vận chuyển và người nhận hàng hoặc người nhận khác có thể tới nhận pallet. Trung tâm UPS Worldwide Express Freight hoạt động tại Châu Á - Thái Bình Dương được liệt kê tại ups.com® trong mục Định vị toàn cầu. Ðóng Gói Người gửi hàng có nghĩa vụ đóng gói nhằm bảo đảm rằng việc đóng gói phù hợp được sử dụng và rằng đồ vật và hàng hóa bên trong được đóng gói, bọc và lót một cách đầy đủ và chắc chắn để vận chuyển. Việc sử dụng dịch vụ đóng gói do UPS cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn nguyên liệu, vật liệu và hỗ trợ đóng gói) không phải là một sự bảo đảm rằng vật phẩm được đóng gói phù hợp để vận chuyển. Khi vận chuyển một số thiết bị điện tử có chứa các thông tin cá nhân nhạy cảm thì UPS khuyến nghị rằng người gửi hàng nên lưu giữ một một bản sao dữ liệu của thiết bị điện tử thông qua hình thức mã hóa hoặc phương tiện công nghệ khác. UPS không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, hoặc việc không thể trích xuất dữ liệu được lưu giữ trong thiết bị điện tử đó hoặc việc mất thông tin. Các lô hàng UPS Worldwide Express Freight Services phải được đóng vào pallet, có thể xếp chồng lên nhau, có thể nâng bằng xe nâng và được bọc chặt bằng nilon hoặc gắn vào chốt chặn. Người gửi hàng phải đảm bảo bệ kê hàng và cách đóng gói lô hàng tuân thủ đầy đủ pháp luật và quy định áp dụng của quốc gia nơi xuất phát và nơi đến.

Quyền Kiểm Tra

UPS giữ quyền, nhưng không bắt buộc, mở và kiểm tra bất kỳ lô hàng nào được gửi cho UPS để vận chuyển. Ngoài ra, UPS là đại lý vận tải đã đăng ký và phải tuân thủ các quy trình kiểm hóa, soi chiếu an ninh và thủ tục hải quan theo yêu cầu của cảnh sát sân bay sở tại, hải quan sở tại, an ninh hàng không và các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật Việt Nam, và các chế tài dân sự và hình sự , bao gồm tịch thu và phát mãi có thể được áp dụng cho các lô hàng khai báo sai hoặc gian lận hoặc lô hàng chứa chất nổ hoặc thiết bị nổ vận chuyển trái phép. Các quy định về thông quan của các Lô Hàng Quốc Tế. Người gửi hàng phải cung cấp giấy tờ cần thiết để làm thủ tục khai báo hải quan. Khi cung cấp các giấy tờ cần thiết, người gửi hàng xác nhận rằng tất cả nội dung khai báo và thông tin liên quan đến xuất nhập khẩu là trung thực và chính xác. Hơn nữa, UPS là đại lý vận tải đã đăng ký và phải tuân thủ các quy trình kiểm hóa, soi chiếu an ninh và thủ tục hải quan theo yêu cầu của cảnh sát sân bay sở tại, hải quan sở tại, an ninh hàng không và các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật Việt Nam, và các chế tài dân sự và hình sự , bao gồm tịch thu và phát mãi có thể được áp dụng cho các lô hàng khai báo sai hoặc gian lận hoặc lô hàng chứa chất nổ hoặc thiết bị nổ vận chuyển trái phép. Khi một lô hàng được gửi cho UPS, UPS có thể được chỉ định là đại lý khai báo hải quan, nếu áp dụng. UPS được chỉ định là người nhận hàng danh nghĩa cho mục đích chỉ định bên khai thuế hải quan để tiến hành thủ tục hải quan. Các khoản phạt hải quan, phí lưu kho hoặc các loại chi phí khác phải gánh chịu do việc người gửi hàng hoặc nhận hàng không cung cấp chứng từ hợp lệ hoặc không có được giấy phép hoặc sự cấp phép theo yêu cầu sẽ được tính cho người nhận hàng cùng với bất kỳ khoản thuế hàng hóa hoặc thuế hiện hành nào. Người gửi hàng sẽ chịu trách nhiệm nếu người nhận hàng không thanh toán. Tùy từng trường hợp, UPS sẽ cung cấp dịch vụ thông quan mà không tính thêm phí bổ sung cho việc thông quan thông thường theo quy định Hướng dẫn về giá và dịch vụ UPS hiện hành. Phí bổ sung có thể được áp dụng cho thủ tục thông quan phức tạp được nêu trong Hướng Dẫn Cước Phí. Cước Phí Các mức phí áp dụng là Biểu phí UPS được công bố trong Hướng dẫn Biểu phí và Dịch vụ UPS hiện hành cho các dịch vụ được người gửi hàng lựa chọn, áp dụng cho người gửi hàng và lô hàng và đang có hiệu lực tại thời điểm vận chuyển, cộng thêm bất kỳ khoản phụ phí hoặc mức phí nào cho dịch vụ không tiêu chuẩn, sử dụng bổ sung hoặc không tiêu chuẩn, và các khoản phụ phí bổ sung bất kỳ được tham chiếu trong Hướng dẫn Biểu phí và Dịch vụ UPS, hoặc các mức phí bổ sung được áp dụng khác sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng tùy chỉnh. Để xác định khoản phí bất kỳ cho dịch vụ UPS, tham khảo Biểu phí UPS hiện hành được cung cấp tại địa chỉ ups.com® và theo yêu cầu tại văn phòng UPS địa phương. Các pallet UPS Worldwide Express Freight Services xử lý theo dịch vụ chuyên chở tận nhà trước khi đưa tới Trung tâm UPS Worldwide Express Freight để vận chuyển sẽ được tính phí bổ sung. Đơn vị tiền tệ hiển thị cho biểu giá và phí UPS được điều chỉnh từ Đô la Mỹ (USD) sang Việt Nam Đồng (VND) từ 12 tháng 7, 2020. Do sự điều chỉnh này, có thể sẽ có sự chênh lệch ±0.5% giữa giá khuyến mại tính trên giá niêm yết và giá trên hóa đơn.

Phụ phí Cao điểm/ Yêu cầu

Một hoặc nhiều Phụ phí Cao điểm / Yêu cầu sẽ áp dụng cho một số gói hàng nhất định được gửi đi trong thời gian cao điểm hoặc nhu cầu cao, dựa trên mức độ dịch vụ và đặc điểm của gói hàng. Thông tin chi tiết về việc áp dụng Phụ phí Cao điểm/ Yêu cầu tại thời gian cao điểm hay nhu cầu cao được quy định tại www.ups.com/rates/vn. Phụ phí Cao điểm / Yêu cầu được áp dụng cộng dồn nếu một gói hàng đáp ứng nhiều hơn một trong các tiêu chí được chỉ định. Phụ phí Cao điểm / Yêu cầu được áp dụng cùng với bất kỳ khoản phí áp dụng nào khác. Không áp dụng miễn trừ, chiết khấu hoặc giảm bất kỳ hình thức nào đối với Phụ phí Cao điểm / Yêu cầu trừ khi UPS đồng ý bằng văn bản về việc miễn trừ, chiết khấu hoặc giảm giá đó kèm theo văn bản tham khảo cụ thể về Phụ phí Cao điểm / Yêu cầu. Thanh Toán Trừ khi được thanh toán trước khi vận chuyển, toàn bộ phí phải được thanh toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hóa đơn hoặc trong khoảng thời gian khác mà người gửi hàng có thể thỏa thuận bằng văn bản với UPS. Trừ khi được chứng minh khác, một hóa đơn sẽ được xem như đã nhận được ba ngày sau kể từ ngày trên hóa đơn. Bất kỳ khoản thanh toán nào mà UPS thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn thuế hàng hóa và các loại phí khác, thay mặt người gửi hàng, người nhận hàng hoặc một bên nào khác, phải được người gửi hàng thanh toán đúng hạn khi có yêu cầu. Bất kể bất kỳ khoản phí dịch vụ hoặc quyền chọn thanh toán nào được lựa chọn vào thời điểm gửi hàng, người gửi hàng có nghĩa vụ cao nhất đối với và đồng ý thanh toán tất cả các phí, kể cả khi người nhận hàng hoặc bên thứ ba không thanh toán bất kỳ khoản phí nào mà những người đó phải thanh toán. Phí thanh toán trễ hạn đối với số tiền được ghi trong hóa đơn của UPS có thể bị tính phí trên số tiền chưa thanh toán vào ngày thanh toán đã được quy định cụ thể. Đây là quyền lợi ngoài quyền theo pháp luật và biện pháp khắc phục mà UPS được quyền hưởng. UPS sẽ có quyền cầm giữ chung và liên tục đối với bất kỳ và tất cả các lô hàng mà UPS đang cung cấp dịch vụ thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát thực tế hoặc đang xây dựng của UPS đối với các khoản tiền nợ UPS liên quan đến lô hàng mà quyền thế chấp được yêu cầu và/hoặc cho tất cả (các) chuyến hàng trước. Số Tài Khoản Bị Thiếu/Không Hợp Lệ hoặc Phí Từ Chối Phí xử lý, được quy định trong phần Cước Phí UPS áp dụng cho các lô hàng có hiệu lực vào thời điểm vận chuyển, sẽ được tính cho số tài khoản bị thiếu hoặc số tài khoản không hợp lệ khi số tài khoản đó bị thiếu hoặc đó không phải là số tài khoản đúng cho bên bị tính phí, hoặc nếu đó là số tài khoản cho người nhận hàng hoặc một bên thứ ba không thanh toán phí vận chuyển. Trong trường hợp người nhận hàng hoặc bên thứ ba không thanh toán phí vận chuyển thì người gửi hàng sẽ bị tính phí từ chối cộng với phí vận chuyển. Gián Đoạn Dịch Vụ Nếu UPS không thể bắt đầu hoặc tiếp tục vận chuyển lô hàng của người gửi hàng vì một lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của UPS thì người gửi hàng không thể khiếu nại UPS vi phạm hợp đồng với người gửi hàng nhưng UPS sẽ thực hiện tất cả các bước có thể một cách hợp lý trong các trường hợp đó để bắt đầu hoặc tiếp tục việc vận chuyển. UPS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và Bảo đảm Dịch vụ UPS sẽ không áp dụng cho bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nào do các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của UPS bao gồm, nhưng không giới hạn ở: việc không có mặt hoặc từ chối của một người nhận giao hàng, các hành động của Chúa, thiên tai, rủi ro chiến tranh, hành động khủng bố, không tặc, cướp bóc, hành vi của cơ quan công quyền hành động với thẩm quyền thực tế hoặc rõ ràng, hành vi hoặc thiếu sót của cơ quan hải quan hoặc cơ quan tương tự, cơ quan pháp luật, không đủ thông tin do khách hàng cung cấp, ứng dụng của các quy định an ninh do chính phủ áp đặt hoặc áp dụng theo cách khác đối với việc vận chuyển, bạo loạn, tổ chức cơ quan chính phủ, đình công hoặc các tranh chấp lao động khác, tình trạng bất ổn dân sự, gián đoạn dưới bất kỳ hình thức nào trong mạng lưới vận tải hàng không hoặc mặt đất quốc gia hoặc địa phương (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, mạng lưới giao thông vận tải của UPS), đại dịch, dịch bệnh hoặc các tình trạng sức khỏe cộng đồng khác, sự gián đoạn hoặc hỏng hóc của hệ thống thông tin và liên lạc, và điều kiện thời tiết bất lợi.

Bảo Đảm Dịch Vụ UPS

Yêu cầu giao hàng theo kế hoạch của UPS cho một số dịch vụ và điểm đến nhất định được hỗ trợ bởi chế độ bảo đảm hoàn tiền, theo quy định trong Hướng dẫn Biểu phí và Dịch vụ, Chi tiết Bảo đảm Dịch vụ của UPS, bao gồm tính khả thi và điều kiện hạn chế, và thời gian giao hàng tương ứng và thời gian nhận hàng muộn nhất cho các dịch vụ và điểm đến có liên quan được quy định cụ thể trên trang web của UPS (ups.com®) có hiệu lực tại thời điểm hàng hóa được chấp nhận vận chuyển và có thể yêu cầu xác nhận bằng cách liên hệ văn phòng UPS địa phương. Khi sử dụng Bảo đảm Dịch vụ, và các điều kiện Bảo đảm Dịch vụ theo quy định trong Hướng dẫn Biểu phí và Dịch vụ được đáp ứng, nếu UPS không giao hàng đúng thời điểm yêu cầu, UPS sẽ hoàn lại hoặc ghi có cho người gửi hàng (hoặc bất kỳ cá nhân nào thanh toán phí vận chuyển) tất cả chi phí vận chuyển (hoặc phần chi phí vận chuyển tương ứng liên quan đến các kiện hàng hoặc pallet không giao đúng hạn đó nếu trong trường hợp chỉ có một số kiện hàng hoặc pallet trong một lô hàng gồm nhiều kiện hoặc nhiều pallet không đáp ứng thời hạn yêu cầu giao hàng), các khoản phụ thu thuần, Thuế Giá trị gia tăng, thuế hoặc phí khác. UPS phải nhận được thông báo bằng văn bản hoặc qua điện thoại cho tất cả các yêu cầu Hoàn trả Tiền Dịch vụ bảo đảm trong vòng 15 ngày dương lịch sau ngày giao hàng dự kiến. Đảm bảo Dịch vụ không được áp dụng khi việc giao hàng trễ là kết quả của việc không tuân thủ Điều khoản Hàng hóa được xử lý và Giới hạn Dịch vụ, hoặc do UPS thực hiện quyền giữ lại lô hàng theo quy định của các điều khoản này khi áp dụng điều khoản Từ chối và Tạm dừng Dịch vụ hoặc điều khoản Gián đoạn Dịch vụ. Đảm bảo Dịch vụ không được áp dụng cho 

(i) các kiện hàng hoặc pallet phải chịu Phụ phí Kiện hàng lớn, Phụ phí Xử lý Pallet vượt quá kích thước quy định hoặc Phí xử lý hàng bổ sung; 

(ii) các lô hàng bao gồm kiện hàng vượt quá giới hạn kích thước hoặc trọng lượng tối đa 

(iii) các lô hàng bao gồm kiện hàng hoặc pallet bất kỳ phải chịu Phụ phí Kiện hàng lớn, Phụ phí Xử lý Pallet vượt quá kích thước quy định hoặc Phí xử lý hàng bổ sung, hoặc vượt quá giới hạn kích thước hoặc trọng lượng tối đa, 

(iv) bất kỳ lô hàng nào chứa Hàng nguy hiểm vận chuyển quốc tế (IDG), hoặc 

(v) các lô hàng không kịp thời tải lên PLD. Đối với các lô hàng UPS Worldwide Express Freight Services, Đảm bảo Dịch vụ sẽ chỉ được áp dụng cho lô hàng vượt quá 2 tấn hoặc 4.400 pounds Anh nếu người gửi hàng có giấy xác nhận đủ điều kiện Đảm bảo Dịch vụ trước khi giao hàng cho UPS vận chuyển. Để tránh nhầm lẫn, nghĩa vụ của UPS theo Bảo Đảm Dịch Vụ được giới hạn ở các quy định bên trên và Bảo Đảm Dịch Vụ không tạo thành bất kỳ hình thức cam kết hoặc tuyên bố nào rằng lô hàng sẽ đến trước một thời điểm cụ thể. UPS có có quyền hủy bỏ hoặc đình chỉ Bảo Đảm Dịch Vụ UPS đối với bất kỳ dịch vụ nào, và trong bất kỳ thời hạn nào mà UPS có toàn quyền quyết định mà không cần phải thông báo trước.

Quyền Chọn Thanh Toán

Số tiền được tính bao gồm, nhưng không giới hạn, phí vận chuyển, thuế hàng hóa và các loại thuế khác, nếu có. Trừ khi bị giới hạn khác tại quốc gia gửi hàng hoặc quốc gia nhận hàng, UPS cung cấp một số quyền chọn thanh toán sau đây: Tính phí vận chuyển cho:

(a) Người gửi hàng – Người gửi hàng thanh toán tất cả các phí vận chuyển.

(b) Người nhận hàng – Người nhận hàng thanh toán tất cả các phí vận chuyển.

(c) Bên thứ ba – Bên thứ ba được chỉ định thanh toán tất cả các phí vận chuyển. Quyền chọn thanh toán này phụ thuộc vào việc bên thứ ba có tài khoản UPS. Người gửi hàng phải ghi rõ tên, số tài khoản, và quốc gia của bên thứ ba trong mục thích hợp trong Vận Đơn UPS.

Tính thuế hàng hóa và các lệ phí khác cho:

(a) Người gửi hàng – Người gửi hàng thanh toán tất cả thuế hàng hóa và các loại thuế khác.

(b) Người nhận hàng – Người nhận hàng thanh toán tất cả thuế hàng hóa và các loại thuế khác.

(c) Bên thứ ba – Bên thứ ba được chỉ định thanh toán tất cả thuế hàng hóa và các loại thuế khác. Quyền chọn thanh toán này phụ thuộc vào việc bên thứ ba có tài khoản UPS. Người gửi hàng phải ghi rõ tên, số tài khoản, và quốc gia của bên thứ ba trong mục thích hợp trong Vận Đơn UPS.

Người gửi hàng bảo đảm người nhận hàng hoặc bên thứ ba được chỉ định trên vận đơn thanh toán tất cả các phí phải trả cho UPS. Đối với tất cả các lô hàng mà người gửi hàng không thanh toán phí vận chuyển thì người gửi hàng phải thông báo cho người thanh toán hóa đơn trước khi vận chuyển, và quyền chọn này phải được ghi rõ trên Vận Đơn UPS trong mục phù hợp. UPS giữ quyền tùy quyết về việc yêu cầu thanh toán trước phí vận chuyển đối với bất kỳ gói hàng hoặc pallet nào được gửi đến hoặc từ bất kỳ nơi đến hoặc nơi gửi quốc tế nào. Phụ Thu Thuế Chuyển Hàng được áp dụng nếu chủ hàng lựa chọn Quyền chọn thanh toán mà tại đó Thuế và Các khoản phụ phí sẽ được trả bên ngoài nước đến. Trách Nhiệm về Tổn Thất hoặc Thiệt Hại Trong trường hợp có áp dụng Công ước về thống nhất một số quy tắc liên quan đến vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không ký kết tại Warsaw vào ngày 12 tháng 10 năm 1929 (và bất kỳ văn bản sửa đổi bổ sung, bao gồm Nghị định thư bổ sung số 4 ký kết tại Montreal vào tháng 9 năm 1975, hoặc Công ước về thống nhất một số quy tắc cho vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không (Montreal, ngày 28 tháng 5 năm 1999)) hoặc Công ước CMR (Công ước về Hợp đồng vận tải đường bộ quốc tế) hoặc luật pháp quốc gia thừa nhận hoặc thực hiện các công ước này (sau đây gọi chung là Quy tắc Công ước để đảm bảo tính thuận tiện) hoặc (và trong phạm vi có thể) pháp luật quốc gia bắt buộc khác, trách nhiệm của UPS sẽ bị ràng buộc và điều chỉnh và sẽ được hạn chế theo các quy định hiện hành. Theo Luật Việt Nam thì UPS chỉ có nghĩa vụ bồi thường đối với việc không thực hiện với sự cẩn trọng và kỹ năng hợp lý và trách nhiệm bồi thường của UPS sẽ được quyết định theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ, UPS có nghĩa vụ bồi thường: (a) theo quy định của pháp luật Việt Nam (trên cơ sở mất, thiệt hại, hoặc tráo đổi thực tế xảy ra đối với toàn bộ lô hàng); và (b) trong mọi trường hợp trách nhiệm bồi thường sẽ tương đương với mức bồi thường tối thiểu được quy định bởi pháp luật Việt Nam liên quan đến dịch vụ bưu chính quốc tế tùy từng thời điểm (tại ngày công bố các điều khoản và điều kiện này, giới hạn trách nhiệm tối thiểu tương đương với 9 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram), áp dụng cho khối lượng của toàn bộ lô hàng, với điều kiện là tổng số tiền bồi thường trong mọi trường hợp không thấp hơn 30 SDR/lô hàng, cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã thanh toán bởi hoặc thay mặt cho người gửi hàng của dịch vụ bưu chính quốc tế hiện hành). Trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi một phần (không phải toàn bộ), UPS có nghĩa vụ bồi thường: (a) theo quy định của pháp luật Việt Nam (trên cơ sở mất, thiệt hại, hoặc tráo đổi thực tế xảy ra đối với phần liên quan của lô hàng); và (b) trong mọi trường hợp không cao hơn mức trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ như nêu trên, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trong trường hợp lô hàng được vận chuyển chậm hơn thời gian toàn trình đã được cam kết bởi UPS, UPS có trách nhiệm hoàn trả lại cước của dịch vụ bưu chính quốc tế đã được thanh toán bởi hoặc thay mặt cho người gửi hàng của dịch vụ bưu chính quốc tế hiện hành). Để tránh nhầm lẫn, không có bất kỳ giới hạn trách nhiệm nào nêu ở những đoạn trên áp dụng cho bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc bồi thường phát sinh từ bất kỳ chấn thương hoặc tử vong của bất kỳ người nào. Bên gửi hàng có thể tăng giới hạn trách nhiệm của UPS lên đến giá trị thực của lô hàng bằng cách khai báo giá trị vận chuyển cao hơn và trả một khoản phí bổ sung như được nêu trong Hướng dẫn về Giá và Dịch vụ. Giá trị khai báo cho vận chuyển sẽ không vượt quá giá trị thực của lô hàng hoặc giới hạn giá trị thực được quy định trong điều khoản Hạn chế đối với Dịch vụ và Hàng hóa Xử lý, tùy theo giá trị nào thấp hơn. Cụ thể đối với các lô hàng trang sức được cho phép, đá quý không dát và kim cương công nghiệp, giá trị khai báo (và do đó là giới hạn trách nhiệm của UPS đối với các lô hàng đó) sẽ không vượt quá giá trị thực của lô hàng và tuân theo giới hạn tối đa thêm 23,500,000 VND mỗi kiện hàng hoặc pa-lét (hoặc giá trị tương đương bằng đồng nội tệ) hoặc 58,750,000 VND mỗi gói hoặc mỗi pa-lét (hoặc giá trị tương đương bằng đồng nội tệ) nếu lô hàng đó được chuyển từ điểm xuất phát đủ điều kiện đến các điểm đến đủ điều kiện được nêu tại ups.com/jewel. UPS không cung cấp bảo hiểm hàng hóa cho bên gửi hàng. Bên gửi hàng muốn có bảo hiểm hàng hóa hoặc bảo hiểm tất cả rủi ro cần mua bảo hiểm như vậy từ bên thứ ba. UPS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm về mất mát hoặc hư hỏng do những nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của UPS, bao gồm nhưng không giới hạn ở: các hành động của Chúa, thiên tai, rủi ro chiến tranh, hành động khủng bố, không tặc, cướp, hư hỏng hạt nhân, hành động của cơ quan công quyền với thẩm quyền thực tế hoặc rõ ràng, các hành vi hoặc sự thiếu sót của cơ quan hải quan hoặc các cơ quan tương tự, cơ quan pháp luật, việc áp dụng các quy định an ninh do chính phủ áp đặt hoặc áp dụng khác đối với việc vận chuyển, bạo loạn, đình công hoặc các tranh chấp lao động khác, bất ổn dân sự, gián đoạn trong quốc gia hoặc mạng lưới vận tải hàng không hoặc mặt đất địa phương (bao gồm nhưng không giới hạn ở mạng lưới giao thông vận tải của UPS), đại dịch, dịch bệnh hoặc các tình trạng sức khỏe cộng đồng khác, sự gián đoạn hoặc hỏng hóc của hệ thống thông tin và liên lạc, hoặc điều kiện thời tiết bất lợi Trừ khi có quy định khác trong Quy tắc Công ước hoặc pháp luật quốc gia bắt buộc, UPS không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, hoặc hậu quả, trong đó có tổn thất đơn thuần về kinh tế, chẳng hạn như chi phí thuê phương tiện vận chuyển thay thế, tổn thất lợi nhuận, tổn thất cơ hội kinh doanh hoặc thất thoát doanh số do không sử dụng được hàng hóa, phát sinh từ tổn thất hoặc thiệt hại bất kỳ hoặc do giao hàng chậm cho dù có hoặc không khai báo giá trị như quy định ở trên. UPS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại phát sinh từ việc UPS không thể thực hiện, không thực hiện hoặc từ chối thực hiện yêu cầu dừng, trả lại hoặc thay đổi hành trình của một lô hàng bao gồm một kiện hàng hoặc một pallet sau khi hàng đã giao cho UPS. Thủ Tục Khiếu Nại Tất cả khiếu nại đối với UPS phải được lập thành văn bản. Thời hiệu khiếu nại được quy định như sau:

(a) 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của lô hàng đối với khiếu nại về việc mất lô hàng, chuyển phát lô hàng chậm so với thời gian toàn trình đã công bố;

(b) 01 tháng, kể từ ngày lô hàng được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc lô hàng bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến lô hàng.

Liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào UPS nhận được trong thời hạn quy định tại mục (a), (b) nêu trên, UPS có nghĩa vụ phải xử lý những khiếu nại đó theo quy định của pháp luật Việt Nam. Liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào UPS nhận được ngoài thời hạn quy định tại mục (a), (b) nêu trên, UPS có quyền từ chối giải quyết khiếu nại và không chịu trách nhiệm liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào mà UPS đã từ chối một cách hợp lệ.

Bảo Vệ Dữ Liệu Người gửi hàng đồng ý rằng UPS và các công ty khác trong tập đoàn các công ty trên toàn thế giới, bao gồm các công ty tại các quốc gia không có cùng mức độ bảo vệ dữ liệu như quốc gia nơi mà lô hàng được trao cho UPS để vận chuyển, có thể sử dụng bất kỳ dữ liệu nào mà người gửi hàng cung cấp cho UPS vì mục đích được quy định tại, và phụ thuộc vào, Thông Báo Bảo Mật được công bố trên trang web của UPS tại https://www.ups.com/content/vn/vn/resources/ship/terms/privacy.html (thông báo này được coi như được đưa vào văn bản thông qua việc tham chiếu vào các điều khoản này).Người gửi hàng có một số quyền theo pháp luật để tiếp cận, sửa đổi, phản đối việc sử dụng cho mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc xóa dữ liệu cá nhân về người gửi hàng do UPS nắm giữ. Người gửi hàng đồng ý rằng khi cung cấp địa chỉ e-mail của người nhận hàng trong PLD của lô hàng, (“Địa chỉ Email PLD”), người gửi hàng xác nhận và đồng ý rằng UPS có thể gửi thông báo liên quan đến việc giao hàng tới Địa chỉ Email PLD liên quan của lô hàng và có thể sử dụng Địa chỉ Email PLD đó theo Thông báo Quyền riêng tư của UPS. Người gửi hàng đảm bảo rằng 

(i) các cá nhân liên quan đến từng Địa chỉ Email PLD đã được biết và đồng ý tiếp nhận các thông báo liên quan đến việc giao hàng tương ứng và cho phép UPS sử dụng Địa chỉ Email PLD theo Thông báo Quyền riêng tư của UPS và rằng 

(ii) Địa chỉ Email PLD là chính xác và thuộc quyền quản lý của người nhận nhận hàng hoặc người có liên quan đến lô hàng. Người gửi hàng sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho UPS, công ty mẹ, và các công ty con, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, và người thừa kế và người ủy quyền của họ tránh khỏi bất kỳ và tất cả các trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí tổn (bao gồm cả chi phí pháp lý hợp lý) dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các thiệt hại phát sinh từ hoặc là kết quả của việc vi phạm các cam kết nêu trong câu trước. Toàn Bộ Hợp Đồng Tất cả các lô hàng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện trong Hướng dẫn Biểu phí và Dịch vụ UPS và quy định đăng tải trên trang web của UPS (ups.com®). Hướng Dẫn Dịch Vụ và Bảng Giá Cước của UPS hiện hành và các quy định về Dịch Vụ của UPS tại www.ups.com, được đưa vào Hướng Dẫn Dịch Vụ và Bảng Giá Cước của UPS; và tài liệu gốc của mỗi lô hàng cùng nhau hợp thành thỏa thuận đầy đủ và duy nhất của các bên, trừ trường hợp được các bên sửa đổi bằng văn bản trong hiện tại hoặc tương lai và không bị thay đổi hoặc sửa đổi bởi bất kỳ thỏa thuận bằng lời nói nào. Tính Tách Biệt Các điều khoản này được áp dụng trong phạm vi đầy đủ nhất mà pháp luật hiện hành cho phép. Nếu bất kỳ phần nào trong các điều khoản này không có hiệu lực thi hành thì sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực thi hành của bất kỳ phần nào khác. Luật Điều Chỉnh Các điều khoản này và bất kỳ hợp đồng nào được ký kết có bao gồm các điều khoản này sẽ được pháp luật của quốc gia nơi mà lô hàng được trao cho UPS để vận chuyển điều chỉnh trên mọi phương diện.

GỌI NGAY: (028) 6288 6789 Để được tư vấn
Gọi hotline Gọi hotline Gửi SMS Gửi SMS Yêu cầu gọi lại Yêu cầu gọi lại Chát Zalo chat zalo Chát Facebook Facebook Messenger Chát trực tiếp Chát trực tiếp với chúng tôi Bản đồ Bản đồ